ประวัติโรงเรียน
แก้ไข 18 ธันวาคม 2560 อ่าน 2521  ครั้ง

โรงเรียนจินดาบำรุง เดิมชื่อโรงเรียนโคกบ่าวสาว เป็นโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ. 2475 โดยเมื่อเริ่มนั้นอาคารเรียนของโรงเรียนครั้งแรกเป็นแค่อาคารชั่วคราว ต่อมา นายกร (หมื่นจินดา) ซึ่งเป็นกำนันตำบลจระเข้บัวได้เป็นผู้ริเริ่มขอบริจาคประชาชนส่วนหนึ่ง ของบประมาณทางราชการสบทบอีกส่วนหนึ่ง รวมเป็นเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) จึงได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2475 ทำพิธีเปิดเป็นทางการ เมื่อเดือนมีนาคม 2476 ได้มีชื่อในครั้งแรกว่า โรงเรียนประชาบาลตำบาลจระเข้บัว (โคกบ่าวสาว) ต่อมาได้รับอนุมัติจากกรุงเทพมหานครให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนโคกบ่าวสาว เป็นโรงเรียนจินดาบำรุง เมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2529

พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2549 และมีผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานในระดับดีมาก

ปัจจุบันเปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สังกัดกรุงเทพมหานคร


 

โรงเรียนจินดาบำรุง สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนในสังกัด - สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล - ประถมศึกษา
เขตบริการรับนักเรียนเขตคันนายาว และ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สามารถรับนักเรียน ระดับอนุบาล 1-2
ระดับประถมศึกษา ป.1 - 6
การศึกษาพิเศษ ป.1-6

โรงเรียนจินดาบำรุง
37 ซ.คู้บอน13 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
 02-510-5423
  jindabamrung@gmail.com
 JindaBamrungSchool
สถิติ 
หน้าแรก   สายตรงผู้บริหาร   เจ้าหน้าที่