บริหารงานวิชาการ
แก้ไข 18 ธันวาคม 2560 อ่าน 793  ครั้ง

บริหารงานวิชาการ
นางสาวอาณิศา บุญคำ
บริหารงานวิชาการ

๑. งานนโยบาย งานแผนงานและโครงการบริหารงานวิชาการ
นางสาวธัญญา จากศรี ครูชำนาญการ
๒. งานบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
นางมยุรี จันทร์สวย ครูชำนาญการพิเศษ
๓. งานบริหารการจัดการเรียนรู้
นางสาวไพรพนา บุญปลอด ครูชำนาญการพิเศษ
๔. งานนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน
นางสาวธัญญา จากศรี ครูชำนาญการ
๕. งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยี
นางสาวจีรวรรณ มณีวรรณ ครูชำนาญการ
๖. งานแหล่งเรียนรู้ นางสาวสุภาศิลป์ ศิริขันธ์ ครู คศ.๑
๗. งานห้องสมุด นางอรวรรณ เหมือนประสาท ครูชำนาญการ
๘. งานแนะแนว นางสาววิริยา กมลเลิศ ครูผู้ช่วย
๙. งานวัดผลประเมินผลการเรียน นางกชามาศ คงตุก ครูชำนาญการ
๑๐. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางอารยา แย้มรุ่ง ครูชำนาญการ
๑๑. งานประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ(SAR)
นางอรวรรณ เหมือนประสาท ครูชำนาญการ
๑๒. งานพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายจักริน แสนสายเนตร ครูชำนาญการ
๑๓. งานรับนักเรียนและงานทะเบียน
นางสาวธนาภรณ์ สวนดง ครูผู้ช่วย
๑๔. งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้า ๘ กลุ่มสาระ
๑๕. งานการศึกษาพิเศษ
นางสาวสิริกร อัศวภูมิ ครูชำนาญการ
๑๖. งานการศึกษาปฐมวัย นางสาวมารีณา หมัดละ ครู คศ.๑

 


 

โรงเรียนจินดาบำรุง สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนในสังกัด - สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล - ประถมศึกษา
เขตบริการรับนักเรียนเขตคันนายาว และ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สามารถรับนักเรียน ระดับอนุบาล 1-2
ระดับประถมศึกษา ป.1 - 6
การศึกษาพิเศษ ป.1-6

โรงเรียนจินดาบำรุง
37 ซ.คู้บอน13 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
 02-510-5423
  jindabamrung@gmail.com
 JindaBamrungSchool
สถิติ 
หน้าแรก   สายตรงผู้บริหาร   เจ้าหน้าที่