บริหารงานบุคคล
แก้ไข 18 ธันวาคม 2560 อ่าน 804  ครั้ง

บริหารงานบุคคล

นางประไพพิศ สุขสมบุญ

 

๑. งานนโยบาย งานแผนงานและโครงการบริหารงานบุคคล
นางสุขนิษฐ์ เมียสพรม ครูชำนาญการ

๒. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
นางสุขนิษฐ์ เมียสพรม ครูชำนาญการ

๓. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
นางสาวสุทิสา หอมชื่น ครูชำนาญการ


๔. งานบำรุงขวัญและกำลังใจ
นางสมาพร ใจดี ครูชำนาญการ

๕. งานวินัยและการรักษาวินัย
นางสาววรรณภา ลุประสงค์ ครูชำนาญการ

๖. งานการลาและการออกจากราชการ
นางสาวราตรี โสภาบุตร ครู คศ.๑

๗. งานจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ
นางสาวหฤทัย ภาษีแก้ว ครู คศ.๑

๘. งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะและยกย่องเชิดชูเกียรติ
นางสุปราณี โพนคำหล ครูชำนาญการพิเศษ

๙. งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและมาตรฐานวิชาชีพ
นางชุลี ลำภู ครูชำนาญการพิเศษ

๑๐. งานการประกันคุณภาพด้านบุคลากร
นางสาวนุจรี เหล็กสกุล ครู คศ.๑

๑๑. งานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
นางสาววิรินทร์ญา พงศ์ชวพัฒน์ ครูชำนาญการ

 

๑๒. งานการประเมินผลและการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
นางสาวสุรัติยา คำศรี ครูชำนาญการ

๑๓. งานปกครองและบริหารงานบุคคล หัวหน้าสายชั้น


 

โรงเรียนจินดาบำรุง สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนในสังกัด - สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล - ประถมศึกษา
เขตบริการรับนักเรียนเขตคันนายาว และ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สามารถรับนักเรียน ระดับอนุบาล 1-2
ระดับประถมศึกษา ป.1 - 6
การศึกษาพิเศษ ป.1-6

โรงเรียนจินดาบำรุง
37 ซ.คู้บอน13 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
 02-510-5423
  jindabamrung@gmail.com
 JindaBamrungSchool
สถิติ 
หน้าแรก   สายตรงผู้บริหาร   เจ้าหน้าที่