วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่ 2018-08-01 เวลา 08:56:34pm อ่าน 209  ครั้ง

               โรงเรียนจินดาบำรุง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ มี ท่าน ผอ.น้ำค้าง สาคร เป็นประธานจัดกิจกรรมดังกล่าว ในกิจกรรมมีการจัดประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตั้งแต่ระดับ อนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เช่น การประกวดวาดภาพ ระบายสี การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ เป็นต้น

มี วัตถุประสงค์ 3 ข้อ ดังนี้
    ๑.  เพื่อให้นักเรียนมีฝึกทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียนภาษาไทย
    ๒.  ให้นักเรียนมีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล
    ๓.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

             ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่งดงามและมีคุณค่า  ควรค่าแก่การรักษาและวันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปีได้ถูกกำหนดขึ้นเป็นวันภาษาไทย  คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ   โรงเรียนจินดาบำรุง  เห็นสมควรให้นักเรียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าของภาษาของตนเอง

กิจกรรมภายในงาน

-  การประกวดคัดลายมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖  
-  การประกวดอ่านร้อยแก้ว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖
-  การประกวดอ่านร้อยกรองทำนองเสนาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
-  การประกวดคำขวัญ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
-  การประกวดกลอน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
-  กิจกรรมนิทรรศการวันภาษาไทย (๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๐)

 


ลิ้งค์รูปภาพ (URL)  :  รูปกิจกรรมเพิ่มเติม