ข้อมูลอาคารสถานที่
แก้ไข 9 มกราคม 2561 อ่าน 348  ครั้ง

โรงเรียนจินดาบำรุง มีเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ 15 ตารางวา

จำนวนอาคารเรียน/ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ

          อาคารโรงเรียน  ประกอบ  5  หลัง  ได้แก่  อาคารเรียน  3  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  2  หลัง

        จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  30  ห้องเรียน  และห้องปฏิบัติการพิเศษ  15  ห้อง  แบ่งได้ดังนี้

                   ห้องเรียนตามระดับชั้นเรียน

                             -  ห้องเรียนอนุบาล 1                จำนวน                   3        ห้อง

                             -  ห้องเรียนอนุบาล 2                จำนวน                   3        ห้อง

                             -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน                   4        ห้อง

                             -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน                   4        ห้อง

                             -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   จำนวน                  4        ห้อง

                             -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   จำนวน                  4        ห้อง

                             -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5   จำนวน                  4        ห้อง

                             -  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   จำนวน                  4        ห้อง

                                      รวมทั้งหมด                  จำนวน                 30       ห้อง

                    ห้องปฏิบัติการพิเศษ

                             - ห้องคอมพิวเตอร์                       จำนวน           2        ห้อง

                             - ห้องนาฏศิลป์                             จำนวน           1        ห้อง

                             - ห้องดนตรี                                  จำนวน           1        ห้อง

                             - ห้องดนตรีไทย                           จำนวน           1        ห้อง

                             - ห้องวิทยาศาสตร์                       จำนวน           1        ห้อง

                             - ห้องสมุด                                    จำนวน           1        ห้อง

                             - ห้องศิลปศึกษา                          จำนวน           1        ห้อง

                             - ห้องอาเซียน                              จำนวน           1        ห้อง

                             - ห้องพยาบาล                             จำนวน           1        ห้อง

                             - ห้องสหกรณ์                              จำนวน           1        ห้อง

                             - ห้องงานประดิษฐ์                       จำนวน           1        ห้อง

                             - ห้องการศึกษาพิเศษ                 จำนวน           2        ห้อง

                             - ห้องปฏิบัติการทางภาษา          จำนวน           1        ห้อง

                                      รวมทั้งหมด                      จำนวน          15      ห้อง