ทำเนียบผู้บริหาร
แก้ไข 9 มกราคม 2561 อ่าน 495  ครั้ง

ทำเนียบผู้บริหาร

1.  นายบุญเรือน ศิริเขตต์ พ.ศ.2475-2486
2. นายบัว แก่นกลาง พ.ศ.2486-2488
3. นายเหมือร ตาเพชร พ.ศ.2488-2508
4. นายมโน สุดาทิพย์ พ.ศ.2508-2524
5. นายวิศิษฐ์ สุปินานนท์ พ.ศ. 2524-2525
6.นางอาภรณ์ ธูปถมพงศ์ พ.ศ.2525-2531
7. นายวิชัย ภู่หลำ พ.ศ.2531-2534
8. นางจินตนา สวินทร พ.ศ.2534-2537
9. นายเหมือน ศุภมงคลานนท์ พ.ศ.2538-2541
10. นางสุรางค์ เวชรักษ์ พ.ศ.2542-2546
11.
12. นายวุฒิชัย จุลวงศ์ 2549 2553
13. นายสถิต ศิลาบุตร 2553-2555
14. นายเมธีธนัช ปะเสระกัง 2555-2557
15. นางสาวหทัยพัชร์ ชินวงศ์อมร  2557-2559
16. นางสาวน้ำค้าง สาคร พ.ศ.2559-ปัจจุบัน