วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แก้ไข 18 ธันวาคม 2560 อ่าน 387  ครั้ง

          วิสัยทัศน์ (Vision) : ภายในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนจินดาบำรุง บริหารจัดการการศึกษาแบบธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยี ทันสมัย มุ่งพัฒนาครู และผู้เรียนสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนดี เก่ง มีความสุขในสังคมยุคโลกาภิวัตน์

พันธกิจ

1. บริหารแบบธรรมาภิบาล : Good governance
2. จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
3. พัฒนาครู : E-Teacher
4. พัฒนาผู้เรียน อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น
5. ผู้เรียน ดี เก่ง มีความสุข