อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
แก้ไข 18 ธันวาคม 2560 อ่าน 356  ครั้ง

                   ปรัชญา/คำขวัญ /อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

                   ปรัชญา:                   เรียนรู้วิธีคิด สู่ความเป็นเลิศ

                   คำขวัญ:                   คุณธรรมนำใจ ใฝ่หาความรู้ มุ่งสู่อนาคต

                   สีประจำโรงเรียน:         เหลือง-ม่วง

                   ดอกไม้ประจำโรงเรียน:   ดอกประดู่

                   อัตลักษณ์:                 รักการอ่าน  ผสานเทคโนโลยี

                   เอกลักษณ์:                 โรงเรียนรักการอ่าน