ข้อมูลนักเรียน
แก้ไข 5 กรกฎาคม 2561 อ่าน 1172  ครั้ง

จำนวนห้องเรียนและนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ปีการศึกษา 2561

ระดับ

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

รวมจำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

1. อนุบาลศึกษาปีที่ 1

3

37

44

81

2. อนุบาลศึกษาปีที่ 2

3

48

45

93

3. ประถมศึกษาปีที่ 1

4

74

72

146

4. ประถมศึกษาปีที่ 2

4

63

68

131

5. ประถมศึกษาปีที่ 3

4

72

68

140

6. ประถมศึกษาปีที่ 4

4

84

73

157

7. ประถมศึกษาปีที่ 5

4

66

90

156

8. ประถมศึกษาปีที่ 6

4

55

65

120

9. เด็กพิเศษเรียนร่วม

2

12

7

19

รวม

32

511

532

1,043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561