ข้อมูลนักเรียน
แก้ไข 18 ธันวาคม 2560 อ่าน 514  ครั้ง

จำนวนห้องเรียนและนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ปีการศึกษา 2560

ระดับ

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

รวมจำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

1. อนุบาลศึกษาปีที่ 1

3

51

46

97

2. อนุบาลศึกษาปีที่ 2

3

57

44

101

3. ประถมศึกษาปีที่ 1

4

62

65

127

4. ประถมศึกษาปีที่ 2

4

75

69

144

5. ประถมศึกษาปีที่ 3

4

86

69

155

6. ประถมศึกษาปีที่ 4

4

67

88

155

7. ประถมศึกษาปีที่ 5

4

55

69

124

8. ประถมศึกษาปีที่ 6

4

63

71

134

9. เด็กพิเศษเรียนร่วม

2

12

7

19

รวม

32

528

528

1,056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559