ข้อมูลบุคลากร
แก้ไข 18 ธันวาคม 2560 อ่าน 446  ครั้ง

จำนวนบุคลากรตามโครงสร้างฝ่ายการบริหารงาน

ในโรงเรียนจินดาบำรุง จำแนกตามเพศและระดับการศึกษา

 

กลุ่มตามโครงสร้าง

การบริหารงาน

เพศ

ระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ต่ำกว่า ป.ตรี

.ตรี

.โท

.เอก

รวม

1.  ผู้อำนวยการโรงเรียน

-

1

1

-

-

1

-

1

2.  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

1

2

3

-

1

2

-

3

3.  ครู คศ. 3

1

8

9

-

8

1

-

9

4.  ครู คศ. 2

4

20

24

-

15

9

-

24

5.  ครู คศ. 1

1

4

5

-

3

2

-

5

6.  ครูผู้ช่วย

-

8

8

-

8

-

-

8

รวม

7

43

50

0

35

15

0

50

 

ข้อมูล ณ  10 มิถุนายน 2559