กรรมการสถานศึกษา
แก้ไข 16 ธันวาคม 2560 อ่าน 83  ครั้ง

รายชื่อกรรมการสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2559

 

๑    ส.ก.ชญาดา วิภัติภูมิประเทศ    ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ
๒    นายไพบูลย์    พิจิตรากร    ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ
๓    นายสมหมาย    แสงแก้ว    ผู้แทนองค์กรชุมชน    กรรมการ
๔    นายอนุชิต    บุญเกลี้ยง    ผู้แทนกรุงเทพมหานคร    กรรมการ
๕    นางโฉม    หม่อมศิลา    ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ
๖    พระครูอุดมจารุวรรณ    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์    กรรมการ
๗    นายธีรศักดิ์    สัญญโชติ    ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ
๘    นายสมศักดิ์    ดูเบ    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ
๙    นายไพฑูรย์    คงปาน    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ
๑๐    ร้อยโทรครรชิต  ทองปัชโชติ    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ
๑๑    นายวุฒิชัย    จุลวงศ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ
๑๒    นายมนตรี    หม่อมศิลา    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ
๑๓    นางสาวน้ำค้าง   สาคร        ผู้อำนวยการสถานศึกษา    กรรมการและเลขานุการ
๑๔    นางสาวลาวัลย์    คำแสวง    ผู้แทนครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ในปีการศึกษา 255๙  โรงเรียนจินดาบำรุงและคณะกรรมการสถานศึกษาได้มีมติร่วมกันต้องเข้าประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง